Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee, Amritsar Punjab India
Hukamnama | Ardas | Books Information | Sarai Information | Online Publication | SGPC News | | Time Schedule | | Historical Dates |Qilas


Home
The SGPC
Sikhism
Ten Gurus
Harmandir Sahib
Historical Gurdwaras
Historical Dates
Rehat Maryada
Photo Gallery
Gurpurbs
Contact
Email 

Hukamnama

Audio HukamnamaAudio
Hukamnama

Katha HukamnamaKatha of Hukamnama
(Listen Katha after 11AM IST)

Sangrand Hukamnama

TODAY'S HUKAMNAMA FROM SRI DARBAR SAHIB
Sri Amritsar.

To Download Font (Click Here)
Cant view Hukamnama in Gurmukhi ? (Click Here)
 


[April 27, 2017, Thursday 04:45 AM. IST]  
iqlg mhlw 4 ]

hir kIAw kQw khwxIAw guir mIiq suxweIAw ] bilhwrI gur Awpxy gur kau bil jweIAw ]1] Awie imlu gurisK Awie imlu qU myry gurU ky ipAwry ] rhwau ] hir ky gux hir Bwvdy sy gurU qy pwey ] ijn gur kw Bwxw mMinAw iqn Guim Guim jwey ]2] ijn siqguru ipAwrw dyiKAw iqn kau hau vwrI ] ijn gur kI kIqI cwkrI iqn sd bilhwrI ]3] hir hir qyrw nwmu hY duK mytxhwrw ] gur syvw qy pweIAY gurmuiK insqwrw ]4] jo hir nwmu iDAwiedy qy jn prvwnw ] iqn ivthu nwnku vwirAw sdw sdw kurbwnw ]5] sw hir qyrI ausqiq hY jo hir pRB BwvY ] jo gurmuiK ipAwrw syvdy iqn hir Plu pwvY ]6] ijnw hir syqI iprhVI iqnw jIA pRB nwly ] Eie jip jip ipAwrw jIvdy hir nwmu smwly ]7] ijn gurmuiK ipAwrw syivAw iqn kau Guim jwieAw ] Eie Awip Cuty prvwr isau sBu jgqu CfwieAw ]8] guir ipAwrY hir syivAw guru DMnu guru DMno ] guir hir mwrgu disAw gur puMnu vf puMno ]9] jo gurisK guru syvdy sy puMn prwxI ] jnu nwnku iqn kau vwirAw sdw sdw kurbwxI ]10] gurmuiK sKI shylIAw sy Awip hir BweIAw ] hir drgh pYnweIAw hir Awip gil lweIAw ]11] jo gurmuiK nwmu iDAwiedy iqn drsnu dIjY ] hm iqn ky crx pKwldy DUiV Goil Goil pIjY ]12] pwn supwrI KwqIAw muiK bIVIAw lweIAw ] hir hir kdy n cyiqE jim pkiV clweIAw ]13] ijn hir nwmw hir cyiqAw ihrdY auir Dwry ] iqn jmu nyiV n AwveI gurisK gur ipAwry ]14] hir kw nwmu inDwnu hY koeI gurmuiK jwxY ] nwnk ijn siqguru ByitAw rMig rlIAw mwxY ]15] siqguru dwqw AwKIAY quis kry pswE ] hau gur ivthu sd vwirAw ijin idqVw nwE ]16] so DMnu gurU swbwis hY hir dyie snyhw ] hau vyiK vyiK gurU ivgisAw gur siqgur dyhw ]17] gur rsnw AMimRqu boldI hir nwim suhwvI ] ijn suix isKw guru mMinAw iqnw BuK sB jwvI ]18] hir kw mwrgu AwKIAY khu ikqu ibiD jweIAY ] hir hir qyrw nwmu hY hir Krcu lY jweIAY ]19] ijn gurmuiK hir AwrwiDAw sy swh vf dwxy ] hau siqgur kau sd vwirAw gur bcin smwxy ]20] qU Twkuru qU swihbo qUhY myrw mIrw ] quDu BwvY qyrI bMdgI qU guxI ghIrw ]21] Awpy hir iek rMgu hY Awpy bhu rMgI ] jo iqsu BwvY nwnkw sweI gl cMgI ]22]2]


vIrvwr, 15 vYswK (sMmq 549 nwnkSwhI) (AMg: 725)


pMjwbI ivAwiKAw
:
iqlg mhlw 4 ]

hy guris`K! im`qr gurU ny (mY) prmwqmw dI is&iq-swlwh dIAW g`lW suxweIAW hn [ mYN Awpxy gurU qoN muV muV sdky kurbwn jWdw hW [1[ hy myry gurU dy ipAwry is`K! mY Aw ky iml, mY Aw ky iml [rhwau[ hy guris`K! prmwqmw dy gux (gwauxy) prmwqmw psMd AwauNdy hn [ mYN auh gux (gwauxy) gurU pwsoN is`Ky hn [ mYN auhnW (vf-BwgIAW qoN) muV muV kurbwn jWdw hW, ijnHW ny gurU dy hukm (im`Tw kr ky) mMinAw hY [2[ hy guris`K! mYN auhnW qoN sdky jWdw hW sdw sdky jWdw hW, ijnHW ipAwry gurU dw drsn kIqw hY, ijnHW gurU dI (d`sI) syvw kIqI hY [3[ hy hrI! qyrw nwm swry du`K dUr krn dy smr`Q hY, (pr ieh nwm) gurU dI srn ipAW hI imldw hY [ gurU dy snmuK irhW hI (sMswr-smuMdr qoN) pwr lMG skIdw hY [4[ hy guris`K! jyhVy mnu`K prmwqmw dw nwm ismrdy hn, auh mnu`K (prmwqmw dI hzUrI ivc) kbUl ho jWdy hn [ nwnk auhnW mnu`KW qoN kurbwn jWdw hY, sdw sdky jWdw hY [5[ hy hrI! hy pRBU! auhI is&iq-swlwh qyrI is&iq-swlwh khI jw skdI hY jyhVI qY psMd Aw jWdI hY [ (hy BweI!) jyhVy mnu`K gurU dy snmuK ho ky ipAwry pRBU dI syvw-BgqI krdy hn, auhnW pRBU (suK-) Pl dyNdw hY [6[ hy BweI! ijnHW mnu`KW dw prmwqmw nwl ipAwr pY jWdw hY, auhnW dy idl (sdw) pRBU (dy crnW) nwl hI (juVy rihMdy) hn [ auh mnu`K ipAwry pRBU sdw ismr ismr ky, pRBU dw nwm ihrdy ivc sMBwl ky Awqmk jIvn hwsl krdy hn [7[ hy BweI! mYN auhnW mnu`KW qoN sdky jWdw hW, ijnHW ny gurU dI srn pY ky ipAwry pRBU dI syvw-BgqI kIqI hY [ auh mnu`K Awp (Awpxy) prvwr smyq (sMswr-smuMdr dy ivkwrW qoN) bc gey, auhnW swrw sMswr BI bcw ilAw hY [8[ hy BweI! gurU slwhux-jog hY, gurU slwhux-jog hY, ipAwry gurU dI rwhIN (hI) mYN prmwqmw dI syvw-BgqI SurU kIqI hY [ mY gurU ny (hI) prmwqmw (dy imlwp) dw rsqw d`isAw hY [ gurU dw (myry auqy ieh) aupkwr hY, v`fw aupkwr hY [9[ hy BweI! gurU dy jyhVy is`K gurU dI (d`sI) syvw krdy hn, auh BwgW vwly ho gey hn [ dws nwnk auhnW qoN sdky jWdw hY, sdw hI kurbwn jWdw hY [10[ hy BweI! gurU dI srn pY ky (prspr pRym nwl rihx vwlIAW sq-sMgI) shylIAW (AYsIAW ho jWdIAW hn ik) auh Awp pRBU ipAwrIAW l`gdIAW hn [ prmwqmw dI hzUrI ivc auhnW Awdr imldw hY, prmwqmw ny auhnW Awp Awpxy gl nwl (sdw) lw ilAw hY [11[ hy pRBU! jyhVy mnu`K gurU dI srn pY ky (qyrw) nwm ismrdy hn, auhnW dw mY drsn b^S [ mYN auhnW dy crn DoNdw rhW, qy, auhnW dI crn-DUV Gol Gol ky pINdw rhW [12[ hy BweI! jyhVIAW jIv-iesqIAW pwn supwrI Awidk KWdIAW rihMdIAW hn, mUMh ivc pwn cbWdIAW rihMdIAW hn (Bwv, sdw pdwrQW dy BogW ivc msq hn), qy, ijnHW ny prmwqmw dw nwm kdy BI nwh ismirAw, auhnW mOq (dy gyV) ny PV ky (sdw leI) A`gy lw ilAw (auh cOrwsI dy gyV ivc pY geIAW) [13[ hy BweI! ijnHW Awpxy mn ivc ihrdy ivc itkw ky prmwqmw dw nwm ismirAw, auhnW gurU dy ipAwry guris`KW dy nyVy mOq (dw fr) nhIN AwauNdw [14[ hy BweI! prmwqmw dw nwm ^zwnw hY, koeI ivrlw mnu`K gurU dI srn pY ky (nwm nwl) sWJ pWdw hY [ hy nwnk! (AwK) ijnHW mnu`KW gurU iml pYNdw hY, auh (hryk mnu`K) hir-nwm dy pRym ivc juV ky Awqmk AwnMd mwxdw hY [15[ hy BweI! gurU (hI nwm dI dwiq) dyx vwlw AwKxw cwhIdw hY [ gurU q`T ky (nwm dyx dI) ikrpw krdw hY [ mYN (qW) sdw gurU qoN (hI) kurbwn jWdw hW, ijs ny (mY) prmwqmw dw nwm id`qw hY [16[ hy BweI! auh gurU slwhux-jog hY, aus gurU dI vifAweI krnI cwhIdI hY, jyhVw prmwqmw dw nwm jpx dw aupdyS dyNdw hY [ mYN (qW) gurU vyK vyK ky gurU dw (sohxw) srIr vyK ky iKV irhw hW [17[ hy BweI! gurU dI jIB Awqmk jIvn dyx vwlw hir-nwm aucwrdI hY, hir-nwm (aucwrn dy kwrn sohxI l`gdI hY [ ijnHW BI is`KW ny (gurU dw aupdyS) sux ky gurU au~qy XkIn ilAWdw hY, auhnW dI (mwieAw dI) swrI Bu`K dUr ho geI hY [18[ hy BweI! (hir-nwm ismrn hI) prmwqmw (dy imlwp) dw rsqw ikhw jWdw hY [ hy BweI! d`s, iks qrIky nwl (ies rsqy au~qy) qur skIdw hY? hy pRBU! qyrw nwm hI (rsqy dw) ^rc hY, ieh ^rc p`ly bMnH ky (ies rsqy au~qy) qurnw cwhIdw hY [19[ hy BweI! ijnHW mnu`KW ny gurU dI srn pY ky prmwqmw dw nwm jipAw hY auh v`fy isAwxy Swh bx gey hn [ mYN sdw gurU qoN kurbwn jWdw hW, gurU dy bcn dI rwhIN (prmwqmw dy nwm ivc) lIn ho skIdw hY [20[ hy pRBU! qU myrw mwlk hYN qU myrw swihb hYN, qU hI myrw pwiqSwh hYN [ jy qY psMd Awvy, qW hI qyrI BgqI kIqI jw skdI hY [ qU guxW dw ^zwnw hYN, qU fMUGy ijgry vwlw hYN [21[ hy nwnk! (AwKhy BweI!) prmwqmw Awp hI (inrgux srUp ivc) ieko iek hsqI hY, qy, Awp hI (srgux srUp ivc) AnykW rUpW vwlw hY [ jyhVI g`l aus cMgI l`gdI hY, auhI g`l jIvW dy Bly vwsqy huMdI hY [22[2[

English Translation :

TILANG, FOURTH MEHL:

The Guru, my friend, has told me the stories and the sermon of the Lord. I am a sacrifice to my Guru; to the Guru, I am a sacrifice. || 1 || Come, join with me, O Sikh of the Guru, come and join with me. You are my Gurus Beloved. || Pause || The Glorious Praises of the Lord are pleasing to the Lord; I have obtained them from the Guru. I am a sacrifice, a sacrifice to those who surrender to, and obey the Gurus Will. || 2 || I am dedicated and devoted to those who gaze upon the Beloved True Guru. I am forever a sacrifice to those who perform service for the Guru. || 3 || Your Name, O Lord, Har, Har, is the Destroyer of sorrow. Serving the Guru, it is obtained, and as Gurmukh, one is emancipated. || 4 || Those humble beings who meditate on the Lords Name, are celebrated and acclaimed. Nanak is a sacrifice to them, forever and ever a devoted sacrifice. || 5 || O Lord, that alone is Praise to You, which is pleasing to Your Will, O Lord God. Those Gurmukhs, who serve their Beloved Lord, obtain Him as their reward. || 6 || Those who cherish love for the Lord, their souls are always with God. Chanting and meditating on their Beloved, they live in, and gather in, the Lords Name. || 7 || I am a sacrifice to those Gurmukhs who serve their Beloved Lord. They themselves are saved, along with their families, and through them, all the world is saved. || 8 || My Beloved Guru serves the Lord. Blessed is the Guru, Blessed is the Guru. The Guru has shown me the Lords Path; the Guru has done the greatest good deed. || 9 || Those Sikhs of the Guru, who serve the Guru, are the most blessed beings. Servant Nanak is a sacrifice to them; He is forever and ever a sacrifice. || 10 || The Lord Himself is pleased with the Gurmukhs, the fellowship of the companions. In the Lords Court, they are given robes of honor, and the Lord Himself hugs them close in His embrace. || 11 || Please bless me with the Blessed Vision of the Darshan of those Gurmukhs, who meditate on the Naam, the Name of the Lord. I wash their feet, and drink in the dust of their feet, dissolved in the wash water. || 12 || Those who eat betel nuts and betel leaf and apply lipstick, but do not contemplate the Lord, Har, Har the Messenger of Death will seize them and take them away. || 13 || The Messenger of Death does not even approach those who contemplate the Name of the Lord, Har, Har, and keep Him enshrined in their hearts. The Gurus Sikhs are the Gurus Beloveds. || 14 || The Name of the Lord is a treasure, known only to the few Gurmukhs. O Nanak, those who meet with the True Guru, enjoy peace and pleasure. || 15 || The True Guru is called the Giver; in His Mercy, He grants His Grace. I am forever a sacrifice to the Guru, who has blessed me with the Lords Name. || 16 || Blessed, very blessed is the Guru, who brings the Lords message. I gaze upon the Guru, the Guru, the True Guru embodied, and I blossom forth in bliss. || 17 || The Gurus tongue recites Words of Ambrosial Nectar; He is adorned with the Lords Name. Those Sikhs who hear and obey the Guru all their desires depart. || 18 || Some speak of the Lords Path; tell me, how can I walk on it? O Lord, Har, Har, Your Name is my supplies; I will take it with me and set out. || 19 || Those Gurmukhs who worship and adore the Lord, are wealthy and very wise. I am forever a sacrifice to the True Guru; I am absorbed in the Words of the Gurus Teachings. || 20 || You are the Master, my Lord and Master; You are my Ruler and King. If it is pleasing to Your Will, then I worship and serve You; You are the treasure of virtue. || 21 || The Lord Himself is absolute; He is The One and Only; but He Himself is also manifested in many forms. Whatever pleases Him, O Nanak, that alone is good. || 22 || 2 ||


Thursday, 15th Vaisaakh (Samvat 549 Nanakshahi) (Page: 725)


You Are Visitor Number(since 02-05-2006)
16725555 

Photo by: Satpal Singh "Danish" artistdanish@yahoo.co.in

Hukamnama Archives :

Select Month :    Select Date :    For Year :


Home | The SGPC | Disclaimer | sgpc.net improvement suggestion | Site Map | Contact | Download Fonts

Prof. Kirpal Singh Badungar, President.

The only Official Website of Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee, Amritsar, Punjab, India.
© Copyright : S.G.P.C., Amritsar, Punjab, India.

Site Design & Hosted by SGPC