Audio HukamnamaAudio
Hukamnama

Katha HukamnamaKatha of Hukamnama

 

[November 13, 2019, Wednesday 05:30 AM. IST]  
DnwsrI mhlw 4 ]

myry swhw mY hir drsn suKu hoie ] hmrI bydin qU jwnqw swhw Avru ikAw jwnY koie ] rhwau ] swcw swihbu scu qU myry swhw qyrw kIAw scu sBu hoie ] JUTw iks kau AwKIAY swhw dUjw nwhI koie ]1] sBnw ivic qU vrqdw swhw siB quJih iDAwvih idnu rwiq ] siB quJ hI Qwvhu mMgdy myry swhw qU sBnw krih iek dwiq ]2] sBu ko quJ hI ivic hY myry swhw quJ qy bwhir koeI nwih ] siB jIA qyry qU sBs dw myry swhw siB quJ hI mwih smwih ]3] sBnw kI qU Aws hY myry ipAwry siB quJih iDAwvih myry swh ] ijau BwvY iqau rKu qU myry ipAwry scu nwnk ky pwiqswh ]4]7]13]


 
bu`Dvwr, 28 k`qk (sMmq 551 nwnkSwhI) AMg: 670

 
DnwsrI mhlw 4 ]

hy myry pwiqSwh! (myhr kr) mY qyry drsn dw AwnMd pRwpq ho jwey [ hy myry pwiqSwh! myry idl dI pIV qUM hI jwxdw hYN [ koeI hor kI jwx skdw hY? [rhwau[ hy myry pwiqSwh! qUM sdw kwiem rihx vwlw mwlk hYN, qUM At`l hYN [ jo kuJ qUM krdw hYN, auh BI aukweI-hIx hY (aus ivc BI koeI aUxqw nhIN) [ hy pwiqSwh! (swry sMswr ivc qYQoN ibnw) hor koeI nhIN hY (ies vwsqy) iksy JUTw AwiKAw nhIN jw skdw [1[ hy myry pwiqSwh! qUM sB jIvW ivc mOjUd hYN, swry jIv idn rwq qyrw hI iDAwn Drdy hn [ hy myry pwiqSwh! swry jIv qyry pwsoN hI (mMgW) mMgdy hn [ iek qUM hI sB jIvW dwqW dy irhw hYN [2[ hy myry pwiqSwh! hryk jIv qyry hukm ivc hY, qYQoN AwkI koeI jIv nhIN ho skdw [ hy myry pwiqSwh! swry jIv qyry pYdw kIqy hoey hn, qy, ieh swry qyry ivc hI lIn ho jWdy hn [3[ hy myry ipAwry pwiqSwh! qUM sB jIvW dI AwsW pUrIAW krdw hYN swry jIv qyrw hI iDAwn Drdy hn [ hy nwnk dy pwiqSwh! hy myry ipAwry! ijvyN qY cMgw l`gdw hY, iqvyN mY (Awpxy crnW ivc) r`K [ qUM hI sdw kwiem rihx vwlw hYN [4[7[13[

DHANAASAREE, FOURTH MEHL:

O my King, beholding the Blessed Vision of the Lords Darshan, I am at peace. You alone know my inner pain, O King; what can anyone else know? || Pause || O True Lord and Master, You are truly my King; whatever You do, all that is True. Who should I call a liar? There is no other than You, O King. || 1 || You are pervading and permeating in all; O King, everyone meditates on You, day and night. Everyone begs of You, O my King; You alone give gifts to all. || 2 || All are under Your Power, O my King; none at all are beyond You. All beings are YoursYou belong to all, O my King. All shall merge and be absorbed in You. || 3 || You are the hope of all, O my Beloved; all meditate on You, O my King. As it pleases You, protect and preserve me, O my Beloved; You are the True King of Nanak. || 4 || 7 || 13 ||


Wednesday, 28th Katak (Samvat 551 Nanakshahi) Page: 670