Audio HukamnamaAudio
Hukamnama

Katha HukamnamaKatha of Hukamnama

 

[October 25, 2020, Sunday 05:30 AM. IST]  
rwgu DnwisrI mhlw 3 Gru 4
<> siqgur pRswid ]

hm BIKk ByKwrI qyry qU inj piq hY dwqw ] hohu dYAwl nwmu dyhu mMgq jn kMau sdw rhau rMig rwqw ]1] hMau bilhwrY jwau swcy qyry nwm ivthu ] krx kwrx sBnw kw eyko Avru n dUjw koeI ]1] rhwau ] bhuqy Pyr pey ikrpn kau Ab ikCu ikrpw kIjY ] hohu dieAwl drsnu dyhu Apunw AYsI bKs krIjY ]2] Bniq nwnk Brm pt [email protected] gur prswdI jwinAw ] swcI ilv lwgI hY BIqir siqgur isau mnu mwinAw ]3]1]9]


 
AYqvwr, 9 k`qk (sMmq 552 nwnkSwhI) (AMg: 666)

 
rwgu DnwisrI mhlw 3 Gru 4
<> siqgur pRswid ]

hy pRBU! AsI jIv qyry (dr dy) mMgqy hW, qUM suqMqr rih ky sB dwqW dyx vwlw hYN [ hy pRBU! myry auqy dieAwvwn ho [ mY mMgqy Awpxw nwm dyh (qw ik) mYN sdw qyry pRym-rMg ivc rMigAw rhW [1[ hy pRBU! mYN qyry sdw kwiem rihx vwly nwm qoN sdky jWdw hW [ qUM swry jgq dw mUl hYN; qUM hI sB jIvW dw pYdw krn vwlw hYN koeI hor (qyry vrgw) nhIN hY [1[rhwau[hy pRBU! mY mwieAw-vyVHy (hux qk mrn dy) AnykW gyV pY cuky hn, hux qW myry auqy kuJ myhr kr [ hy pRBU! myry auqy dieAwvwn ho [ myry auqy ieho ijhI b^SS kr ik mY Awpxw dIdwr b^S [2[ hy BweI! nwnk AwKdw hYgurU dI ikrpw nwl ijs mnu`K dy Brm dy prdy KulH jWdy hn, aus dI (prmwqmw nwl) fUMGI sWJ bx jWdI hY [ aus dy ihrdy ivc (prmwqmw nwl) sdw kwiem rihx vwlI lgn l`g jWdI hY, gurU nwl aus dw mn pqIj jWdw hY [3[1[9[

RAAG DHANAASAREE, THIRD MEHL, FOURTH HOUSE:
ONE UNIVERSAL CREATOR GOD. BY THE GRACE OF THE TRUE GURU:

I am just a poor beggar of Yours; You are Your Own Lord Master, You are the Great Giver. Be Merciful, and bless me, a humble beggar, with Your Name, so that I may forever remain imbued with Your Love. || 1 || I am a sacrifice to Your Name, O True Lord. The One Lord is the Cause of causes; there is no other at all. || 1 || Pause || I was wretched; I wandered through so many cycles of reincarnation. Now, Lord, please bless me with Your Grace. Be merciful, and grant me the Blessed Vision of Your Darshan; please grant me such a gift. || 2 || Prays Nanak, the shutters of doubt have been opened wide; by Gurus Grace, I have come to know the Lord. I am filled to overflowing with true love; my mind is pleased and appeased by the True Guru. || 3 || 1 || 9 ||


Sunday, 9th Katak (Samvat 552 Nanakshahi) (Page: 666)