Audio HukamnamaAudio
Hukamnama

Katha HukamnamaKatha of Hukamnama
(Listen Katha after 11AM IST)

 

[March 29, 2015, Sunday 05:00 AM. IST]  
DnwsrI mhlw 5 ]

qum dwqy Twkur pRiqpwlk nwiek Ksm hmwry ] inmK inmK qum hI pRiqpwlhu hm bwirk qumry Dwry ]1] ijhvw eyk kvn gun khIAY ] bysumwr byAMq suAwmI qyro AMqu n ikn hI lhIAY ]1] rhwau ] koit prwD hmwry KMfhu Aink ibDI smJwvhu ] hm AigAwn Alp miq QorI qum Awpn ibrdu rKwvhu ]2] qumrI srix qumwrI Awsw qum hI sjn suhyly ] rwKhu rwKnhwr dieAwlw nwnk Gr ky goly ]3]12]


 
AYqvwr, 16 cyq (sMmq 547 nwnkSwhI) (AMg : 673)

 
pMjwbI ivAwiKAw
:
DnwsrI mhlw 5 ]

hy pRBU! qMU sB dwqW dyx vwlw hYN, qMU mwlk hYN, qMU sBnW nMU pwlx vwlw hYN, qMU swfw AwgU hYN jIvn-AgvweI dyx vwlw hYN, qMU swfw Ksm hYN[ hy pRBU! qMU hI iek iek iCn swfI pwlxw krdw hYN, AsIN qyry b`cy qyry Awsry jIaUNdy hW[1[ hy Axigxq guxW dy mwlk! hy byAMq! mwlk-pRBU! iksy BI pwsoN qyry guxW dw AMq nhIN l`iBAw jw sikAw[ mnu`K dI iek jIB nwl qyrw kyhVw kyhVw gux d`isAw jwey?[1[rhwau[ hy pRBU! qMU swfy kRoVW AprwD nws krdw hYN, qMU swnMU AnykW qrIikAW nwl jIvn-jugiq smJWdw hYN[ AsIN jIv Awqmk jIvn dI sUJ qoN s`Kxy hW, swfI Akl QoVI hY hoCI hY[iPr BI qMU Awpxw mu`F-kdImW dw ipAwr vwlw suBwau kwiem r`Kdw hY[2[ hy nwnk! AwK- hy pRBU! AsIN qyry hI Awsry-prny hW, swnMU qyrI hI shwieqw dI Aws hY, qMU hI swfw s`jx hYN, qMU hI swnMU suK dyx vwlw hYN[ hy dieAwvwn! hy sB dI r`iKAw krn-jogy! swfI r`iKAw kr, AsIN qyry Gr dy gulwm hW[3[12[

English Translation :

DHANAASAREE, FIFTH MEHL:

You are the Giver, O Lord, O Cherisher, my Master, my Husband Lord. Each and every moment, You cherish and nurture me; I am Your child, and I rely upon You alone. || 1 || I have only one tongue which of Your Glorious Virtues can I describe? Unlimited, infinite Lord and Master no one knows Your limits. || 1 || Pause || You destroy millions of my sins, and teach me in so many ways. I am so ignorant I understand nothing at all. Please honor Your innate nature, and save me! || 2 || I seek Your Sanctuary You are my only hope. You are my companion, and my best friend. Save me, O Merciful Saviour Lord; Nanak is the slave of Your home. || 3 || 12 ||


Sunday, 16th Chayt (Samvat 547 Nanakshahi) (Page: 673)