Audio HukamnamaAudio
Hukamnama

Katha HukamnamaKatha of Hukamnama
(Listen Katha after 11AM IST)

 

[August 26, 2016, Friday 05:00 AM. IST]  
gUjrI mhlw 5 ]

qUM dwqw jIAw sBnw kw bshu myry mn mwhI ] crx kml ird mwih smwey qh Brmu AMDyrw nwhI ]1] Twkur jw ismrw qUM qwhI ] kir ikrpw srb pRiqpwlk pRB kau sdw slwhI ]1] rhwau ] swis swis qyrw nwmu smwrau qum hI kau pRB AwhI ] nwnk tyk BeI krqy kI hor Aws ibfwxI lwhI ]2]10]19]


 
Su`krvwr, 11 BwdoN (sMmq 548 nwnkSwhI) (AMg : 499)

 
pMjwbI ivAwiKAw
:
gUjrI mhlw 5 ]

hy pRBU! qU swry jIvW dwqW dyx vwlw hYN (myhr kr) myry mn ivc (sdw) v`isAw rhu [ (hy pRBU!) qyry sohxy koml crn ijs ihrdy ivc itky rihMdy hn, aus ivc Btkxw nhIN rihMdI, aus ivc mwieAw dy moh dw hnyrw nhIN rihMdw [1[ hy myry mwlk! mYN jdoN (ij`Qy) qY Xwd krdw hW qU au~Qy hI (Aw phMucdw hYN) [ hy sB jIvW dI pwlxw krn vwly! (myry auqy) myhr kr, mYN sdw qyrI hI is&iq-swlwh krdw rhW [1[rhwau[ hy pRBU! (myhr kr) mYN hryk swh dy nwl qyrw nwm (Awpxy ihrdy ivc) sWB r`KW, mYN sdw qyry hI imlwp dI qWG krdw rhW [ hy nwnk! (AwKhy BweI! ijs mnu`K dy ihrdy ivc) krqwr dw shwrw bx igAw, aus ny hor ibgwnI Aws dUr kr id`qI [2[10[19[

English Translation :

GUJRI, FIFTH MEHL:

You are the Giver of all beings; please, come to dwell within my mind. That heart, within which Your lotus feet are enshrined, suffers no darkness or doubt. || 1 || O Lord Master, wherever I remember You, there I find You. Show Mercy to me, O God, Cherisher of all, that I may sing Your Praises forever. || 1 || Pause || With each and every breath, I contemplate Your Name; O God, I long for You alone. O Nanak, my support is the Creator Lord; I have renounced all other hopes. || 2 || 10 || 19 ||


Friday, 11th Bhaadon (Samvat 548 Nanakshahi) (Page: 499)