Audio HukamnamaAudio
Hukamnama

Katha HukamnamaKatha of Hukamnama

 

[November 16, 2018, Friday 05:30 AM. IST]  
soriT mhlw 1 Gru 1 AstpdIAw cauqukI
<> siqgur pRswid ]

duibDw n pVau hir ibnu horu n pUjau mVY mswix n jweI ] iqRsnw rwic n pr Gir jwvw iqRsnw nwim buJweI ] Gr BIqir Gru gurU idKwieAw shij rqy mn BweI ] qU Awpy dwnw Awpy bInw qU dyvih miq sweI ]1] mnu bYrwig rqau bYrwgI sbid mnu byiDAw myrI mweI ] AMqir joiq inrMqir bwxI swcy swihb isau ilv lweI ] rhwau ] AsMK bYrwgI khih bYrwg so bYrwgI ij KsmY BwvY ] ihrdY sbid sdw BY ricAw gur kI kwr kmwvY ] eyko cyqY mnUAw n folY Dwvqu vrij rhwvY ] shjy mwqw sdw rMig rwqw swcy ky gux gwvY ]2] mnUAw pauxu ibMdu suKvwsI nwim vsY suK BweI ] ijhbw nyqR soqR sic rwqy jil bUJI quJih buJweI ] Aws inrws rhY bYrwgI inj Gir qwVI lweI ] iBiKAw nwim rjy sMqoKI AMimRqu shij pIAweI ]3] duibDw ivic bYrwgu n hovI jb lgu dUjI rweI ] sBu jgu qyrw qU eyko dwqw Avru n dUjw BweI ] mnmuiK jMq duiK sdw invwsI gurmuiK dy vifAweI ] Apr Apwr AgMm Agocr khxY kIm n pweI ]4] suMn smwiD mhw prmwrQu qIin Bvx piq nwmM ] msqik lyKu jIAw jig jonI isir isir lyKu shwmM ] krm sukrm krwey Awpy Awpy Bgiq idRVwmM ] min muiK jUiT lhY BY mwn Awpy igAwnu AgwmM ]5] ijn cwiKAw syeI swdu jwxin ijau guMgy imiTAweI ] AkQY kw ikAw kQIAY BweI cwlau sdw rjweI ] guru dwqw myly qw miq hovY ingury miq n kweI ] ijau clwey iqau cwlh BweI hor ikAw ko kry cqurweI ]6] ieik Brim Bulwey ieik BgqI rwqy qyrw Kylu Apwrw ] ijqu quDu lwey qyhw Plu pwieAw qU hukim clwvxhwrw ] syvw krI jy ikCu hovY Apxw jIau ipMfu qumwrw ] siqguir imilAY ikrpw kInI AMimRq nwmu ADwrw ]7] ggnqir vwisAw gux prgwisAw gux mih igAwn iDAwn ] nwmu min BwvY khY khwvY qqo qqu vKwn ] sbdu gur pIrw gihr gMBIrw ibnu sbdY jgu baurwn ] pUrw bYrwgI shij suBwgI scu nwnk mnu mwn ]8]1]


 
Su`krvwr, 1 m`Gr (sMmq 550 nwnkSwhI) (AMg: 634)

 
soriT mhlw 1 Gru 1 AstpdIAw cauqukI
<> siqgur pRswid ]

mYN prmwqmw qoN ibnw iksy hor Awsry dI Bwl ivc nhIN pYNdw, mYN pRBU qoN ibnw iksy hor nhIN pUjdw, mYN ikqy smwDW qy mswxW ivc BI nhIN jWdw [ mwieAw dI iqSnw ivc Ps ky mYN (prmwqmw dy dr qoN ibnw) iksy hor Gr ivc nhIN jWdw, myrI mwiek iqSnw prmwqmw dy nwm ny imtw id`qI hY [ gurU ny mY myry ihrdy ivc hI prmwqmw dw invws-AsQwn ivKw id`qw hY, Aqy Afol AvsQw ivc r`qy hoey myry mn auh sihj-AvsQw cMgI l`g rhI hY [ hy myry sweIN! (ieh sB qyrI hI myhr hY) qUM Awp hI (myry idl dI) jwxn-vwlw hYN; Awp hI pCwxn vwlw hYN, qUM Awp hI mY (cMgI) miq dyNdw hYN (ijs krky qyrw dr C`f ky hor pwsy nhIN Btkdw) [1[ hy myrI mW! myrw mn gurU dy Sbd ivc iv`J igAw hY (pRoqw igAw hY [ Sbd dI brkiq nwl myry AMdr prmwqmw qoN ivCoVy dw Aihsws pYdw ho igAw hY) [ auhI mnu`K (Asl) iqAwgI hY ijs dw mn prmwqmw dy ibrhoN-rMg ivc rMigAw igAw hY [ aus (bYrwgI) dy AMdr pRBU dI joiq jg pYNdI hY, auh iek-rs is&iq-swlwh dI bwxI ivc (msq rihMdw hY), sdw kwiem rihx vwsqy mwlk-pRBU (dy crnW ivc) aus dI suriq juVI rihMdI hY [1[rhwau[ AnykW hI vYrwgI vYrwg dIAW g`lW krdy hn, pr Asl vYrwg auh hY jo (prmwqmw dy ibrhoN-rMg ivc ieqnw rMigAw hoieAw hY ik auh) Ksm-pRBU ipAwrw l`gdw hY, auh gurU dy Sbd dI rwhIN Awpxy ihrdy ivc (prmwqmw dI Xwd vsWdw hY qy) sdw prmwqmw dy fr-Adb ivc msq (rih ky) gurU dI d`sI hoeI kwr krdw hY [ auh bYrwgI isr& prmwqmw cyqdw hY (ijs krky aus dw) mn (mwieAw vwly pwsy) nhIN foldw, auh bYrwgI (mwieAw vl) dOVdy mn rok ky (pRBU-crnW ivc) joVI r`Kdw hY [ Afol AvsQw ivc msq auh bYrwgI sdw (pRBU dy nwm-) rMg ivc rMigAw rihMdw hY, qy sdw-iQr pRBU dI is&iq-swlwh krdw hY [2[ hy BweI! (ijs mnu`K dw) cMcl mn rqw Br BI Awqmk AwnMd ivc invws dyx vwly nwm ivc v`sdw hY (auh mnu`K Asl bYrwgI hY, qy auh bYrwgI) Awqmk AwnMd (mwxdw hY) [ hy pRBU! qUM Awp (aus bYrwgI jIvn dy shI rsqy dI) smJ id`qI hY, (ijs dI brkiq nwl aus dI iqSnw-) A`g buJ geI hY, qy aus dI jIB aus dIAW A`KW (Awidk) ieMdy sdw-iQr (hir-nwm) ivc rMgy rihMdy hn [ auh bYrwgI dunIAw dIAW AwsW qoN inrmoh ho ky jIvn ibqIq krdw hY, auh (dunIAw vwly Gr-Gwt dI Apx`q C`f ky) aus Gr ivc suriq joVI r`Kdw hY jo sc muc aus dw Awpxw hI rhygw [ Ajyhy bYrwgI (gurU-dr qoN imlI) nwm-iB`iCAw nwl r`jy rihMdy hn, sMqoKI rihMdy hn, (ikauNik auhnW gurU ny) Afol Awqmk AvsQw ivc itkw ky Awqmk jIvn dyx vwlw nwm-rs iplw id`qw hY [3[ jd qk (mn ivc) rqw Br BI koeI hor Jwk hY iksy hor Awsry dI Bwl hY qd qk ibrhoN-AvsQw pYdw nhIN ho skdI [ (pr hy pRBU! ieh ibrhoN dI) dwq dyx vwlw qUM iek Awp hI hYN, qYQoN ibnw koeI hor (ieh dwiq) dyx vwlw nhIN hY, qy ieh swrw jgq qyrw Awpxw hI (ricAw hoieAw) hY [ Awpxy mn dy ip`Cy qurn vwly mnu`K sdw du`K ivc itky rihMdy hn, jyhVy bMdy gurU dI Srn pYNdy hn, auhnW pRBU (nwm dI dwiq dy ky) Awdr mwx b^Sdw hY [ aus byAMq AphuMc qy Agocr pRBU dI kImq (jIvW dy) ibAwn krn nwl nhIN d`sI jw skdI (ausdy brwbr dw hor koeI d`isAw nhIN jw skdw) [4[ prmwqmw iek AYsI Awqmk AvsQw dw mwlk hY ik aus auqy mwieAw dy Purny zor nhIN pw skdy, auh iqMnW hI BvnW dw mwlk hY, aus dw nwm jIvW vwsqy mhwn au~cw sRySt Dn hY [ jgq ivc ijqny BI jIv jnm lYNdy hn auhnW dy m`Qy auqy (auhnW dy kIqy krmW dy sMskwrW Anuswr prmwqmw dI rzw ivc hI) lyK (iliKAw jWdw hY, hryk jIv ) Awpo Awpxy isr auqy iliKAw lyK sihxw pYNdw hY [ prmwqmw Awp hI (swDwrn) kMm qy cMgy kMm (jIvW pwsoN) krWdw hY, Awp hI (jIvW dy ihrdy ivc AwpxI) BgqI idVH krdw hY [ AphuMc pRBU Awp hI (jIvW AwpxI) fUMGI sWJ bKSdw hY [ (s`cw vYrwgI) prmwqmw dy fr-Adb ivc ig`J jWdw hY, aus dy mn ivc qy mUMh ivc (pihlW jo BI ivkwrW dI inMdw Awidk dI) mYl (huMdI hY auh) dUr ho jWdI hY [5[ ijnHW mnu`K ny (prmwqmw dy nwm dw rs) c`iKAw hY, (aus dw) suAwd auhI jwxdy hn (d`s nhIN skdy), ijvyN guMgy mnu`K dI KwDI imiTAweI (dw suAwd guMgw Awp hI jwxdw hY, iksy d`s nhIN skdw) [ hy BweI! nwm-rs hY hI Ak`Q, ibAwn kIqw hI nhIN jw skdw [ (mYN qW sdw iehI qWG r`Kdw hW ik) mYN aus mwlk-pRBU dI rzw ivc qurW [ (pr rzw ivc qurn dI) sUJ BI qdoN hI AwauNdI hY jy gurU aus dwqwr-pRBU nwl imlw dyvy [ jyhVw bMdw gurU dI Srn nhIN ipAw, aus ieh smJ rqw BI nhIN AwauNdI [ hy BweI! koeI AwdmI AwpxI isAwxp dw mwx nhIN kr skdw, ijvyN ijvyN prmwqmw sw jIvW (jIvn-rwh auqy) qordw hY iqvyN iqvyN hI AsI qurdy hW [6[ hy Apwr pRBU! AnykW jIv Btkxw ivc (pw ky) kurwhy pwey hoey hn, AnykW jIv qyrI BgqI (dy rMg) ivc rMgy hoey hnieh (sB) qyrw Kyl (ricAw hoieAw) hY [ ijs pwsy qUM jIvW lwieAw hoieAw hY auho ijhw Pl jIv Bog rhy hn [ qUM (sB jIvW ) Awpxy hukm ivc clwx dy smr`Q hYN [ (myry pws) jy koeI cIz myrI AwpxI hovy qW (mYN ieh AwKx dw &Kr kr skW ik) mYN qyrI syvw kr irhw hW, pr myrI ieh ijMd qyrI hI id`qI hoeI hY qy myrw srIr BI qyrw hI id`qw hoieAw hY [ jy gurU iml pey qW auh ikrpw krdw hY qy Awqmk jIvn dyx vwlw qyrw nwm mY (izMdgI dw) Awsrw dyNdw hY [7[ hy nwnk! jo mnu`K sdw au~cy Awqmk mMfl ivc v`sdw hY (suriq itkweI r`Kdw hY) aus dy AMdr Awqmk gux prgt huMdy hn, Awqmk guxW nwl auh fUMGI sWJ pweI r`Kdw hY, Awqmk guxW ivc hI aus dI suriq juVI rihMdI hY (auhI mnu`K pUrn iqAwgI hY) [ aus dy mn prmwqmw dw nwm ipAwrw l`gdw hY, auh (Awp nwm) ismrdw hY (hornW ismrn leI) pRyrdw hY [ auh sdw jgq-mUl pRBU dI hI is&iq-swlwh krdw hY [ gurU pIr dy Sbd (ihrdy ivc itkw ky) auh fUMGy ijgry vwlw bx jWdw hY [ pr gur-Sbd qoN KuMJ ky jgq (mwieAw dy moh ivc) kmlw (hoieAw iPrdw) hY [ auh pUrn iqAwgI mnu`K Afol Awqmk AvsQw ivc itk ky cMgy BwgW vwlw bx jWdw hY, aus dw mn sdw-iQr rihx vwly pRBU (dI Xwd hI Awpxw jIvn-inSwnw) mMndw hY [8[1[

SORATH, FIRST MEHL, FIRST HOUSE, ASHTAPADEES, CHAU-TUKAS:
ONE UNIVERSAL CREATOR GOD. BY THE GRACE OF THE TRUE GURU:

I am not torn by duality, because I do not worship any other than the Lord; I do not visit tombs or crematoriums. I do not enter the houses of strangers, engrossed in desire. The Naam, the Name of the Lord, has satisfied my desires. Deep within my heart, the Guru has shown me the home of my being, and my mind is imbued with peace and poise, O Siblings of Destiny. You Yourself are all-knowing, and You Yourself are all-seeing; You alone bestow intelligence, O Lord. || 1 || My mind is detached, imbued with detachment; the Word of the Shabad has pierced my mind, O my mother. Gods Light shines continually within the nucleus of my deepest self; I am lovingly attached to the Bani, the Word of the True Lord Master. || Pause || Countless detached renunciates talk of detachment and renunciation, but he alone is a true renunciate, who is pleasing to the Lord Master. The Word of the Shabad is ever in his heart; he is absorbed in the Fear of God, and he works to serve the Guru. He remembers the One Lord, his mind does not waver, and he restrains its wanderings. He is intoxicated with celestial bliss, and is ever imbued with the Lords Love; he sings the Glorious Praises of the True Lord. || 2 || The mind is like the wind, but if it comes to rest in peace, even for an instant, then he shall abide in the peace of the Name, O Siblings of Destiny. His tongue, eyes and ears are imbued with Truth; O Lord, You quench the fires of desire. In hope, the renunciate remains free of hopes; in the home of his own inner self, he is absorbed in the trance of deep meditation. He remains content, satisfied with the charity of the Naam; he drinks in the Ambrosial Amrit with ease. || 3 || There is no renunciation in duality, as long as there is even a particle of duality. The whole world is Yours, Lord; You alone are the Giver. There is not any other, O Siblings of Destiny. The self-willed manmukh dwells in misery forever, while the Lord bestows greatness upon the Gurmukh. God is infinite, endless, inaccessible and unfathomable; His worth cannot be described. || 4 || The consciousness in deep Samaadhi, the Supreme Being, the Lord of the three worlds these are Your Names, Lord. The creatures born into this world have their destiny inscribed upon their foreheads; they experience according to their destinies. The Lord Himself causes them to do good and bad deeds; He Himself makes them steadfast in devotional worship. The filth of their mind and mouth is washed off when they live in the Fear of God; the inaccessible Lord Himself blesses them with spiritual wisdom. || 5 || Only those who taste it know its sweet taste, like the mute, who eats the candy, and only smiles. How can I describe the indescribable, O Siblings of Destiny? I shall follow His Will forever. If one meets with the Guru, the Generous Giver, then he understands; those who have no Guru cannot understand this. As the Lord causes us to act, so do we act, O Siblings of Destiny. What other clever tricks can anyone try? || 6 || Some are deluded by doubt, while others are imbued with devotional worship; Your play is infinite and endless. As You engage them, they receive the fruits of their rewards; You alone are the One who issues Your Commands. I would serve You, if anything were my own; my soul and body are Yours. One who meets with the True Guru, by His Grace, takes the Support of the Ambrosial Naam. || 7 || He dwells in the heavenly realms, and his virtues radiantly shine forth; meditation and spiritual wisdom are found in virtue. The Naam is pleasing to his mind; he speaks it, and causes others to speak it as well. He speaks the essential essence of wisdom. The Word of the Shabad is his Guru and spiritual teacher, profound and unfathomable; without the Shabad, the world is insane. He is a perfect renunciate, naturally at ease, O Nanak, whose mind is pleased with the True Lord. || 8 || 1 ||


Friday, 1st Maghar (Samvat 550 Nanakshahi) (Page: 634)