Audio HukamnamaAudio
Hukamnama

Katha HukamnamaKatha of Hukamnama

 

[January 24, 2020, Friday 05:30 AM. IST]  
soriT mhlw 5 ]

AMqr kI giq qum hI jwnI quJ hI pwih inbyro ] bKis lYhu swihb pRB Apny lwK Kqy kir Pyro ]1] pRB jI qU myro Twkuru nyro ] hir crx srx moih cyro ]1] rhwau ] bysumwr byAMq suAwmI aUco gunI ghyro ] kwit islk kIno Apuno dwsro qau nwnk khw inhoro ]2]7]35]


 
Su`krvwr, 11 mwG (sMmq 551 nwnkSwhI) AMg: 618

 
soriT mhlw 5 ]

hy myry Awpxy mwlk pRBU! myry idl dI hwlq qUM hI jwxdw hYN, qyrI srx ipAW hI (myrI AMdrlI mMdI hwlq dw) ^wqmw ho skdw hY [ mYN l`KW pwp krdw iPrdw hW [ hy myry mwlk! mY b^S lY [1[ hy pRBU jI! qUM myrw pwlxhwrw mwlk hYN, myry AMg-sMg v`sdw hYN [ hy hrI! mY Awpxy crnW dI srx ivc r`K, mY Awpxw dws bxweI r`K[1[rhwau[hy bySumwr pRBU! hy byAMq! hy myry mwlk! qUM au~cI Awqmk AvsQw vwlw hYN, qUM swry guxW dw mwlk hYN, qUM fUMGw hYN [ hy nwnk! (AwKhy pRBU! jdoN qUM iksy mnu`K dI ivkwrW dI) PwhI k`t ky aus Awpxw dws bxw lYNdw hYN, qdoN aus iksy dI muQwjI nhIN rihMdI [2[7[35[

SORATH, FIFTH MEHL:

Only You know the state of my innermost self; You alone can judge me. Please forgive me, O Lord God Master; I have committed thousands of sins and mistakes. || 1 || O my Dear Lord God Master, You are always near me. O Lord, please bless Your disciple with the shelter of Your feet. || 1 || Pause || Infinite and endless is my Lord and Master; He is lofty, virtuous and profoundly deep. Cutting away the noose of death, the Lord has made Nanak His slave, and now, what does he owe to anyone else? || 2 || 7 || 35 ||


Friday, 11th Maagh (Samvat 551 Nanakshahi) Page: 618