Audio HukamnamaAudio
Hukamnama

Katha HukamnamaKatha of Hukamnama
(Listen Katha after 11AM IST)

 

[September 19, 2014, Friday 05:15 AM. IST]  
rwgu sUhI AstpdIAw mhlw 4 Gru 2
<> siqgur pRswid ]

koeI Awix imlwvY myrw pRIqmu ipAwrw hau iqsu pih Awpu vycweI ]1] drsnu hir dyKx kY qweI ] ikpw krih qw siqguru mylih hir hir nwmu iDAweI ]1] rhwau ] jy suKu dyih q quJih ArwDI duiK BI quJY iDAweI ]2] jy BuK dyih q ieq hI rwjw duK ivic sUK mnweI ]3] qnu mnu kwit kwit sBu ArpI ivic AgnI Awpu jlweI ]4] pKw PyrI pwxI Fovw jo dyvih so KweI ]5] nwnku grIbu Fih pieAw duAwrY hir myil lYhu vifAweI ]6] AKI kwiF DrI crxw qil sB DrqI iPir mq pweI ]7] jy pwis bhwlih qw quJih ArwDI jy mwir kFih BI iDAweI ]8] jy loku slwhy qw qyrI aupmw jy inMdY q Coif n jweI ]9] jy quDu vil rhY qw koeI ikhu AwKau quDu ivsirAY mir jweI ]10] vwir vwir jweI gur aUpir pY pYrI sMq mnweI ]11] nwnku ivcwrw BieAw idvwnw hir qau drsn kY qweI ]12] JKVu JwgI mIhu vrsY BI guru dyKx jweI ]13] smuMdu swgru hovY bhu Kwrw gurisKu liG gur pih jweI ]14] ijau pRwxI jl ibnu hY mrqw iqau isKu gur ibnu mir jweI ]15] ijau DrqI soB kry jlu brsY iqau isKu gur imil ibgsweI ]16] syvk kw hoie syvku vrqw kir kir ibnau bulweI ]17] nwnk kI bynqI hir pih gur imil gur suKu pweI ]18] qU Awpy guru cylw hY Awpy gur ivcu dy quJih iDAweI ]19] jo quDu syvih so qUhY hovih quDu syvk pYj rKweI ]20] BMfwr Bry BgqI hir qyry ijsu BwvY iqsu dyvweI ]21] ijsu qUM dyih soeI jnu pwey hor inhPl sB cqurweI ]22] ismir ismir ismir guru Apunw soieAw mnu jwgweI ]23] ieku dwnu mMgY nwnku vycwrw hir dwsin dwsu krweI ]24] jy guru iJVky q mITw lwgY jy bKsy q gur vifAweI ]25] gurmuiK bolih so Qwie pwey mnmuiK ikCu Qwie n pweI ]26] pwlw kkru vrP vrsY gurisKu gur dyKx jweI ]27] sBu idnsu rYix dyKau guru Apunw ivic AKI gur pYr DrweI ]28] Anyk aupwv krI gur kwrix gur BwvY so Qwie pweI ]29] rYix idnsu gur crx ArwDI dieAw krhu myry sweI ]30] nwnk kw jIau ipMfu gurU hY gur imil iqRpiq AGweI ]31] nwnk kw pRBu pUir rihE hY jq kq qq gosweI ]32]1]


 
Su`krvwr 4 A`sU (sMmq 546 nwnkSwhI) (AMg: 757)

 
pMjwbI ivAwiKAw
:
rwgu sUhI AstpdIAw mhlw 4 Gru 2
<> siqgur pRswid ]

hy BweI! jy koeI (s`jx) myrw pRIqm ilAw ky mY imlw dyvy, qW mYN aus dy A`gy Awpxw Awp vyc idAW [1[ hy pRBU! jy qUM (myry auqy) myhr kryN, (mY) gurU imlw dyvyN, qW qyrw drsn krn vwsqy mYN sdw qyrw nwm ismrdw rhWgw [1[rhwau[ hy pRBU! (myhr kr) jy qUM mY suK dyvyN, qW mYN qY hI ismrdw rhW, duK ivc BI mYN qyrI hI AwrwDnw krdw rhW [2[ hy pRBU! jy qUM mY Bu`Kw r`KyN, qW mYN ies BuK ivc hI r`ijAw rhWgw, du`KW ivc mYN suK pRqIq krWgw (qyrI ieh myhr zrUr ho jwey ik mY qyrw drsn ho jwey) [3[ hy pRBU! (qyrw drsn krn dI ^wqr jy loV pey qW) mYN Awpxw srIr Awpxw mn k`t k`t ky swrw Bytw kr idAWgw, A`g ivc Awpxy Awp swV (BI) idAWgw [4[ hy pRBU! (qyry dIdwr dI ^wqr, qyrIAW sMgqW ) mYN p`KW JlWgw, pwxI FovWgw, jo kuJ qUM mY (Kwx leI) dyvyNgw auhI (^uS ho ky) Kw lvWgw [5[ hy pRBU! (qyrw dws) grIb nwnk qyry dr qy Aw if`gw hY, mY Awpxy crnW ivc joV lY, qyrw ieh aupkwr hovygw [6[ hy pRBU! (jy loV pey qW) mYN AwpxIAW A`KW k`F ky (gurU dy) pYrW hyT r`K idAW, mYN swrI DrqI auqy Bwl krW ik Swied ikqy gurU l`B pey [7[ hy pRBU! jy qUM mY Awpxy kol ibTwl leyN, qW qY AwrwDdw rhW, jy qUM mY (D`ky) mwr ky (Awpxy dr qoN) k`F dyvyN, qW BI mYN qyrw hI iDAwn Drdw rhWgw [8[ hy pRBU! jy jgq mY cMgw AwKygw, qW (Asl ivc) ieh qyrI hI vifAweI hovygI, jy (qyrI is&iq-swlwh krn qy) dunIAw myrI inMdw krygI, qW BI mYN (qY) C`f ky nhIN jwvWgw [9[ hy pRBU! jy myrI pRIiq qyry pwsy bxI rhy, qW byS`k koeI kuJ BI mY ipAw AwKy [ pr, qyry ivsirAW, hy pRBU! mYN Awqmk mOqy mr jwvWgw [10[ hy pRBU! (qyrw drsn krn dI ^wqr) mYN gurU auqoN kurbwn kurbwn jwvWgw, mYN sMq-gurU dI crnIN pY ky aus pRsMn krWgw [11[ hy hrI! qyrw drsn krn dI ^wqr (qyrw dws) ivcwrw nwnk kmlw hoieAw iPrdw hY [12[ hy pRBU! (qyrw imlwp pRwpq krn dI ^wqr) mYN gurU dw drsn krn leI J`KV-hnyrI (Awpxy isr auqy) J`lx BI iqAwr hW, jy mINh vrHn l`g pey qW BI (vrHdy mINh ivc hI) mYN gurU vyKx leI jwx iqAwr hW [13[ hy BweI! Kwrw smuMdr BI lMGxw pey, qW BI aus lMG ky gurU dw is`K gurU dy kol phuMcdw hY [14[ ijvyN pRwxI pwxI qoN imlx qoN ibnw mrn l`g pYNdw hY, iqvyN is`K gurU imlx qoN ibnw AwpxI Awqmk mOq Aw geI smJdw hY [15[ ijvyN jdoN mINh pYNdw hY qW DrqI sohxI l`gx l`g pYNdI hY, iqvyN is`K gurU iml ky pRsMn huMdw hY [16[ hy BweI! mYN gurU dy syvk dw syvk bx ky aus dI kwr krn iqAwr hW mYN aus bynqIAW kr kr ky (^uSI nwl) s`dWgw [17[ nwnk dI prmwqmw pws bynqI hY (hy pRBU! mY gurU imlw) gurU iml ky mY v`fw AwnMd pRwpq huMdw hY [18[ hy pRBU! qUM Awp hI gurU hYN, qUM Awp hI is`K hYN [ mYN gurU dI rwhIN qY hI iDAwauNdw hW [19[ hy pRBU! jyhVy mnu`K qyrI syvw-BgqI krdy hn, auh qyrw hI rUp bx jWdy hn [ qUM Awpxy syvkW dI ie`zq (sdw) r`Kdw AwieAw hYN [20[ hy hrI! qyry pws qyrI BgqI dy ^zwny Bry pey hn [ ijs qyrI rzw huMdI hY aus qUM (gurU dI rwhIN ieh ^zwnw) idvWdw hYN [21[ hy pRBU! (qyrI BgqI dw ^zwnw pRwpq krn leI) hryk isAwxp-cqurweI ivArQ hY [ auhI mnu`K (ieh ^zwny) hwsl krdw hY ijs qUM Awp dyNdw hY [22[ hy pRBU! (qyrI myhr nwl) mYN Awpxy gurU muV muV Xwd kr ky (mwieAw dy moh dI nINd ivc) su`qy hoey Awpxy mn jgWdw rihMdw hW [23[ hy pRBU! (qyry dr qoN qyrw) grIb (dws) nwnk iek dwn mMgdw hY(myhr kr) mY Awpxy dwsW dw dws bxweI r`K [24[ jy gurU (mY myrI iksy Bu`l dy kwrn) iJVk dyvy, qW aus dI auh iJVk mY ipAwrI l`gdI hY [ jy gurU myry auqy myhr dI ingwh krdw hY, qW ieh gurU dw aupkwr hY (myry ivc koeI gux nhIN) [25[ gurU dy snmuK rihx vwly mnu`K jyhVy bcn boldy hn, gurU auhnW prvwn krdw hY [ Awpxy mn dy ip`Cy qurn vwilAW dw boilAw prvwn nhIN huMdw [26[ pwlw hovy, k`kr pey, br& pey, iPr BI gurU dw is`K gurU dw drsn krn jWdw hY [27[ mYN BI idn rwq hr vyly Awpxy gurU dw drsn krdw rihMdw hW [ gurU dy crnW AwpxIAW A`KW ivc vsweI r`Kdw hW [28[ jy mYN gurU ( pRsMn krn) vwsqy AnykW hI jqn krdw rhW auhI jqn kbUl huMdw hY, jyhVw gurU psMd AwauNdw hY [29[ hy myry Ksm-pRBU! (myry auqy) myhr kr, mYN idn rwq hr vyly gurU dy crnW dw iDAwn Drdw rhW [30[ nwnk dI ijMd gurU dy hvwly hY, nwnk dw srIr gurU dy crnW ivc hY [ gurU iml ky mYN iqpq ho jWdw hW, r`j jWdw hW (mwieAw dI Bu`K nhIN rih jWdI) [31[ (gurU dI ikrpw nwl ieh smJ AwauNdI hY ik) nwnk dw pRBU isRStI dw Ksm hr QW ivAwpk ho irhw hY [32[1[

English Translation :

RAAG SOOHEE, ASHTAPADEES, FOURTH MEHL, SECOND HOUSE:
ONE UNIVERSAL CREATOR GOD. BY THE GRACE OF THE TRUE GURU:

If only someone would come, and lead me to meet my Darling Beloved; I would sell myself to him. || 1 || I long for the Blessed Vision of the Lords Darshan. When the Lord shows Mercy unto me, then I meet the True Guru; I meditate on the Name of the Lord, Har, Har. || 1 || Pause || If You will bless me with happiness, then I will worship and adore You. Even in pain, I will meditate on You. || 2 || Even if You give me hunger, I will still feel satisfied; I am joyful, even in the midst of sorrow. || 3 || I would cut my mind and body apart into pieces, and offer them all to You; I would burn myself in fire. || 4 || I wave the fan over You, and carry water for You; whatever You give me, I take. || 5 || Poor Nanak has fallen at the Lords Door; please, O Lord, unite me with Yourself, by Your Glorious Greatness. || 6 || Taking out my eyes, I place them at Your Feet; after travelling over the entire earth, I have come to understand this. || 7 || If You seat me near You, then I worship and adore You. Even if You beat me and drive me out, I will still meditate on You. || 8 || If people praise me, the praise is Yours. Even if they slander me, I will not leave You. || 9 || If You are on my side, then anyone can say anything. But if I were to forget You, then I would die. || 10 || I am a sacrifice, a sacrifice to my Guru; falling at His Feet, I surrender to the Saintly Guru. || 11 || Poor Nanak has gone insane, longing for the Blessed Vision of the Lords Darshan. || 12 || Even in violent storms and torrential rain, I go out to catch a glimpse of my Guru. || 13 || Even though the oceans and the salty seas are very vast, the GurSikh will cross over it to get to his Guru. || 14 || Just as the mortal dies without water, so does the Sikh die without the Guru. || 15 || Just as the earth looks beautiful when the rain falls, so does the Sikh blossom forth meeting the Guru. || 16 || I long to be the servant of Your servants; I call upon You reverently in prayer. || 17 || Nanak offers this prayer to the Lord, that he may meet the Guru, and find peace. || 18 || You Yourself are the Guru, and You Yourself are the chaylaa, the disciple; through the Guru, I meditate on You. || 19 || Those who serve You, become You. You preserve the honor of Your servants. || 20 || O Lord, Your devotional worship is a treasure over-flowing. One who loves You, is blessed with it. || 21 || That humble being alone receives it, unto whom You bestow it. All other clever tricks are fruitless. || 22 || Remembering, remembering, remembering my Guru in meditation, my sleeping mind is awakened. || 23 || Poor Nanak begs for this one blessing, that he may become the slave of the slaves of the Lord. || 24 || Even if the Guru rebukes me, He still seems very sweet to me. And if He actually forgives me, that is the Gurus greatness. || 25 || That which Gurmukh speaks is certified and approved. Whatever the self-willed manmukh says is not accepted. || 26 || Even in the cold, the frost and the snow, the GurSikh still goes out to see his Guru. || 27 || All day and night, I gaze upon my Guru; I install the Gurus Feet in my eyes. || 28 || I make so many efforts for the sake of the Guru; only that which pleases the Guru is accepted and approved. || 29 || Night and day, I worship the Gurus Feet in adoration; have Mercy upon me, O my Lord and Master. || 30 || The Guru is Nanaks body and soul; meeting the Guru, he is satisfied and satiated. || 31 || Nanaks God is perfectly permeating and all-pervading. Here and there and everywhere, the Lord of the Universe. || 32 || 1 ||


Friday 4th Assu (Samvat 546 Nanakshahi) (Page: 757)