Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee, Amritsar Punjab India
Hukamnama | Ardas | Books Information | Sarai Information | Online Publication | SGPC News | | Time Schedule | | Historical Dates |Qilas


Home
The SGPC
Sikhism
Ten Gurus
Harmandir Sahib
Historical Gurdwaras
Historical Dates
Rehat Maryada
Photo Gallery
Gurpurbs
Contact
Email 

 

Kwlsy dy pMj-q^q
q^q scKMf sRI hzUr swihb, nWdyV

 

q^q s`cKMf sRI hzUr swihb, swihby kmwl sRI gurU goibMd isMG jI dy jIvn dy AwKrI cozW dI Xwd ivc suBwiemwn hY[ pMQ pRkwS krn leI hzUr ny ijhVw jIvn s&r pUrb iv`c ptny dI pwvn Drq qoN AwrMB kIqw, iPr pMjwb ijs dI krm BUmI irhw, sRI Abcl ngr hzUr swihb ausdI hI sMpUrnqw sI[ ijQy 'sUrj ikrix imly- jl kw jlu hUAw rwm' dy mhWvwk Anuswr gurU jI joqI joiq smw gey[ ieQy hI hr mnu`K nUM hr smyN siqgurU dI AgvweI dI loV qy jwcnw dI pUrqI leI jwgq joiq siqgurU sRI gurU gRMQ swihb nUM gurqw-g`dI 'qy ibrwzmwn kr 'Sbd-gurU' dw pRkwS hmySw hmySw leI kr id`qw[ ijs dI roSnI iv`c srIrW, bu`qW qy mUrqIAW dI Btkxw ^qm hoeI[

AzwdI dI jdo jihd nUM inrMqr jwrI r`Kx leI ivr`kq qy vYrwgI mwDo dws nUM bwbw bMdw isMG bhwdr bxw jbr/zulm dy Kwqmy qy zwlmW nUM soDx leI ieQoN hI pMjwb nUM qoirAw[

gu: ngInw Gwt, gu: hIrw Gwt, gu: bMdw Gwt, gu: iSkwr Gwt, gu: mwl tykrI, gu: sMgq swihb, gu: mwqw swihb kOr Awid pwvn AsQwn siqgurU dy pwvn krqvW dI Xwd iv`c suBwiemwn hn[

 

 


Home | The SGPC | Disclaimer | sgpc.net improvement suggestion | Site Map | Contact | Download FontsThe only Official Website of Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee, Amritsar, Punjab, India.
© Copyright : S.G.P.C., Amritsar, Punjab, India.

Site Design & Hosted by SGPC